A kiválasztott menüpont tartalma a menüsor alatt látható.

A cím törvényi szabályozása

268/2004. (IX. 24.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja, a Népművészet Mestere díj alapításáról

A Kormány a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 6/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § A Kormány

a) ✷

b) a kiemelkedő népművészeti tevékenység elismerésére Népművészet Mestere díjat

(a továbbiakban együtt: díj) alapít és adományoz.

2-4. § 

5. § (1) A Népművészet Mestere díj - egyes alkotások vagy egész életmű elismeréseként - azoknak adományozható, akik hosszabb időszak alatt kifejtett munkásságuk során kiemelkedő teljesítményt értek el a népművészet (a tárgyalkotó népi kézművesség, vagy a néptánc, a népzene, a népdal, a népmese, a hagyományőrzés) területén.

(2) A Népművészet Mestere díjban évente 10 személy részesülhet.

6. § (1) 

(2) Az 1. § b) pontjában meghatározott díj adományozására minden év augusztus 20-án, Szent István ünnepén kerül sor.

(3) A díjat a Kormány adományozza, és azt a miniszterelnök vagy az általa kijelölt személy adja át.

7. § 

8. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott díj adományozására javaslatot tehetnek a népművészet területén működő jogi személyek (intézmények, népművészeti érdek-képviseleti szervezetek, népművészeti alkotóközösségek, népművészeti intézményeket fenntartó önkormányzatok stb.).

(2)  A javaslatokat évente, az adományozás évében március 31-éig kell eljuttatni a kultúráért felelős miniszterhez (a továbbiakban: miniszter).

9. § (1) A javaslatok értékelésére és ajánlás készítésére a miniszter öt évre, hét-hét főből álló bizottságot hoz létre. A bizottságok elnöke a miniszter vagy megbízottja.

(2) A bizottság megbízásából a díjazásra javasoltak névsorát a miniszter a Kormány elé terjeszti.

(3) 

10. § (1) A díjjal adományozást igazoló okirat és pénzjutalom jár.

(2) A pénzjutalom összege:

a)-c) 

d)  a Népművészet Mestere díj esetében a Kossuth-díjjal járó pénzjutalom mindenkori összegének 50%-a.

(3) A díj csak egyéni teljesítmény elismeréseként adományozható.

(4) A díj posztumusz nem adományozható.

11-12. § 

13. § (1) Ez a rendelet 2005. január 1-jén lép hatályba.

(2)-(3) 


✷ - Hatályon kívül helyezve.

----------------------------------------------------------------------------------------

1040/1953. (VIII. 18.) számú minisztertanácsi határozat
„A népművészet mestere” kitüntető cím és jelvény létesítéséről *

1. A népművészet fejlesztése terén kimagasló eredményeket elért népművészeknek – akár egyes alkotásaik, akár hosszabb időszak alatt kifejtett munkásságuk elismeréséül „a népművészet mestere” cím és jelvény adományozható, kitüntető címmel egyszeri 3.000 Ft-os pénzjutalom jár. A kitüntetett személy nyugdíjban részesíthető.
2. A kitüntető címet évenként egyszer, augusztus 20-án népművelési miniszternek a Népművészeti Intézet és a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetségének meghallgatása után tett előterjesztésére a Minisztertanács adományozza.
3. A kitüntetett személy jogosult „a népművészet mestere” cím és jelvény használatára.
4. „A népművészet mestere” címmel járó jelvény: 46 mm átmérőjű, nyitott, népi ornamentikájú arany koszorú, rajta ívelten piros-fehér-zöld szalag „A népművészet mestere” felirattal. A jelvény: a bal mellen, illetőleg a bal kabáthajtókán viselendő.
5. A cím adományozásával járó költségekről a Népművelési Minisztérium költségvetésében kell gondoskodni.
6. A büntető és egyéb jogszabályoknak a rendjelekre vonatkozó rendelkezéseit a jelen határozattal létesített kitüntető címre és jelvényre is alkalmazni kell.

1045/1980. (XI. 18.) MT határozat
a „Népművészet Mestere” kitüntető címmel
és jelvénnyel kitüntetettek kivételes nyugellátásáról 1

1. 2 A „Népművészet Mestere” kitüntető címmel és jelvénnyel kitüntetett személynek
a) a nyugdíját, ha az nem éri el a határozat hatálybalépésekor a munkások és alkalmazottak számára megállapított legkisebb nyugdíj (a továbbiakban: legkisebb nyugdíj) 1000 Ft-tal növelt összegét, ilyen összegűre kell kiegészíteni;
b) az öregségi nyugdíjra jogosító életkor betöltése után, vagy ennél korábbi megrokkanása esetén, a nyugellátásra vonatkozó általános rendelkezések szerint megállapított nyugdíját, amennyiben az nem éri el a megállapítás időpontjában folyósított legkisebb nyugdíj 1000 Ft-tal növelt összegét, ilyen összegűre kell kiegészíteni;
c) az öregségi nyugdíjra jogosító életkor betöltése után, vagy ennél korábbi megrokkanása esetén – ha a nyugellátásra vonatkozó általános rendelkezések szerint nyugdíjra nem jogosult –, a megállapítás időpontjában folyósítható legkisebb nyugdíj 1000 Ft-tal növelt összegének megfelelő kivételes nyugdíjat kell megállapítani.
2. Az 1. pontban foglaltak alapján a népművész özvegyének – amennyiben saját jogú nyugellátása vagy jövedelme nincs, és az állandó özvegyi nyugdíjra jogosító életkort betöltötte, vagy annak elérése előtt megrokkant – a társadalombiztosítási jogszabályoknak megfelelően a mindenkori legkisebb összegű özvegyi nyugellátást kell megállapítani.
3. Az 1–2. pontban foglalt ellátásokat a SZOT Társadalombiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatósága látja el. A már megállapított nyugellátások módosításáról a nyugellátást folyósító szerv hivatalból intézkedik.
4. Ez a határozat a kihirdetése napján lép hatályba, végrehajtásáról a művelődési miniszter és a SZOT Társadalombiztosítási Főigazgatósága gondoskodik.

12/1991. (VIII. 6.) MKM rendelet
augusztus 20-a, az államalapító Szent István ünnepe alkalmából
a művelődési és közoktatási miniszter által adományozandó kitüntető díjakról

A Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 7. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a Magyar Köztársaság hivatalos állami ünnepének méltó megünneplése alkalmából a következőket rendelem:
1. §.
(1) A Népművészet Mestere azoknak a népművészeknek adományozható, akik hoszszabb időszak alatt kifejtett munkásságuk során a népművészet fejlesztésében
kimagasló eredményeket értek el.
(2) A díj egyes alkotások vagy egész életmű elismeréseként adományozható.
(3) 1 A díjat – amelynek összege 75 000 Ft/fő – évente hét személy kaphatja.
(4) A kitüntetett adományozást igazoló okiratot kap.

3/1999. (II. 24.) NKÖM rendelet

15. §.
(1) A Népművészet Mestere díj – egyes alkotások vagy egész életmű elismeréseként – azoknak a népművészeknek adományozható, akik hosszabb időszak alatt kifejtett munkásságuk során a népművészet fejlesztésében kimagasló eredményeket értek el.
(2) A díjat – amelynek összege 200 000 Ft/fő – évente, augusztus 20-án, hét személy kaphatja.
(3) A kitüntetett adományozást igazoló okiratot és plakettet kap.
(4) A plakett kerek alakú, bronzból készült, átmérője 80, vastagsága 8 milliméter.
A plakett Asszonyi Tamás szobrászművész alkotása, egyoldalas, középmezőben pásztorfaragásra utaló férfi és nő ábrázolással, köriratban Népművészet Mestere-díj felirattal van ellátva.

i plakett